ข้อมูล

โปรแกรมจัดการการเงินส่วนบุคคล (MoneyLine Personal Finance Software) เป็นโปรแกรมสำหรับบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล สามารถรวบรวมรายการรายรับ-รายจ่ายแยกประเภทและบัญชีเงินฝากต่างๆไว้ในที่เดียวกัน เพื่อความสะดวกและประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลการเงิน รวมถึงช่วยในการบริหารงบประมาณในด้านต่างๆ

โปรแกรมบริหารต้นทุนสำหรับโครงการรับเหมาก่อสร้าง (JobCOST Controller for Excel) เป็นโปรแกรมสำหรับบริหารและควบคุมต้นทุนในโครงการรับเหมาก่อสร้างโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างใหม่หรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างเก่า (Remodel) โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้รับเหมา, ผู้จัดการโครงการ, วิศวกรและสถาปนิก สามารถติดตามได้ว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ และสามารถดูรายงานงบกำไรขาดทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที